Йога НИДРА

Йога „ НИДРА”

Йога нидра е систематичен метод за предизвикване на пълна физическа, умствена и емоционална релаксация. Терминът йога нидра произлиза от две санскритски думи: йога, която означава единение, или съсредоточено осъз­наване, и нидра, която означава сън. По време на практи­ката йога нидра изглежда, че човек сякаш спи, но съзна­нието му функционира на едно по-дълбоко ниво на осъз­наване. По тази причина йога нидра често е наричана “психичен сън“ или дълбока релаксация с вътрешно осъз­наване. В това гранично състояние между съня и будуването се осъществява спонтанна връзка с подсъзнателни­те и несъзнателните измерения.

Състоянието на релаксация при йога нидра се пости­га чрез обръщане навътре и отдалечаване от външните преживявания. Ако съзнанието може да се отдели от външното осъзнаване и от съня, то се превръща в нещо мно­го мощно и може да се използва по редица начини – нап­ример за развиване на паметта, за увеличаване на знани­ята и творческите способности или за трансформиране природата на човека.

В раджа йога на Патанджали се описва състояние, на­речено пратяхара, при което умът и умственото осъзна­ване се откъсват от сетивните канали. Йога нидра е един от аспектите на пратяхара, който води до по-висшите със­тояния на концентрация и самадхи.

Йога нидра – блажената релаксация

Повечето хора спят, без да се освобождават от напреженията,това се нарича нидра.Нидра означава сън, без значение какъв или защо,но йога нидра означава сън,които се получава, след като се отхвърлят всички товари, който е блажен и с далеч по-високо качество. Когато осъзнаването се отдели и разграничи от вритите, когато будното състояние, сънуването и дълбокият сън преминат като облаци,но остане осъзнаването на атма, това е преживяването на пълна релаксация. Релаксация не означава сън. Релаксация означава да бъдеш блажено щастлив,и това състояние няма край. Аз наричам абсолютната релаксация блаженство,а сънят е нещо различно. Сънят предоставя почивка единствено за ума и сетивата. Блаженството води до отпочиване на атма, вътрешния аз. Ето защо в тантра, йога нидра представлява пътят към самадхи. Свами Сатянанда Сарасвати

Трите вида напрежение

Независимо дали мислите твърде много или никак, вие натрупвате напрежение. Дали извършвате физическа работа или не вършите нищо, вие натрупвате напрежение. Независимо дали спите твърде много или никак, вие трупате напрежение. Без значение дали храната ви е богата на протеини, или въглехидрати или сте вегетарианец, вие натрупвате напрежение. И това напрежение се складира в различните равнища на човешката личност. То се натрупва в мускулната, емоционалната и умствена система.

В йога се справяме с проблемите на напрежението всеобхватно. Ние разбираме, че ако умът е напрегнат, стомахът също ще бъде напрегнат. А ако стомахът е напрегнат, цялото кръвообращение също ще бъде под напрежение. Това е един порочен кръг от събития. Затова освобождаването от напрежение е една от основните грижи на йога.

Това вътрешно напрежение на индивида внася своя дял в общото психическо напрежение, което се проявява в нещастния семеен живот, в хаоса и безредието в социалния живот и в агресията и воюването между общнос­тите и нациите. Религиите не са успели да внесат спокойс­твие в ума на индивида. Законът, полицията, войската и правителствата не са съумели да установят хармония меж­ду хората. Всички йогийски текстове недвусмислено зая­вяват, че спокойствие може да се намери само вътрешно, то никога не идва отвън. Следователно, за да създадем един спокоен свят, първо трябва да се научим да отпускаме и хармонизираме собственото си тяло и ум.

Йогийската философия, както и съвременната психо­логия, изброява три основни вида напрежение, отговор­ни за всички страдания в сегашния живот. Чрез система­тично практикуване на йога нидра тези три вида напре­жение могат постепенно да бъдат облекчени.

Мускулното напрежение е свързано с тялото, нервна­та система и хормоналния дисбаланс. То лесно се премах­ва чрез дълбоко физическо отпускане, което се постига при състоянието на йога нидра.

Емоционалното напрежение, което произлиза от раз­личните двойки противоположности, като любов/омра­за, печалба/загуба, успех/провал, щастие/нещастие, е по-трудно за преодоляване. Така е, защото не сме способни да изразяваме емоциите си свободно и открито. Често пъ­ти отказваме да ги разпознаем, така че те остават потис­нати и получаващото се в резултат напрежение пуска ко­рени все по-надълбоко. Това напрежение не може да се освободи чрез обикновен сън или почивка. Нужен ни е метод като йога нидра, чрез който може да се успокои цялостно емоционалната сфера на ума.

Умственото напрежение е резултат от прекомерна ум­ствена активност. Умът е вихър от фантазии, смущения и люшкания. Преживяванията от целия ни живот се регис­трират в нашето съзнание и се натрупват в умственото тяло От време на време те експлодират и повлияват на физическото тяло, ума, поведението и реакциите. Когато сме тъжни, разгневени или раздразнени, често отдаваме това състояние на ума на някаква повърхностна причи­на Но дълбоката причина за ненормалното поведение на човек лежи в натрупаните на умствено ниво напрежения. Йога нидра е наука за релаксацията, която дава възмож­ност на всеки от нас да се потопи дълбоко в сферата на подсъзнанието, като по този начин освободи и намали умственото напрежение и установи хармония във всички аспекти на своето същество

Една по-ефективна почивка

Повечето хора смятат, че релаксацията е нещо много просто – лягаме и затваряме очи. Уморен сте, затова отивате и си лягате, като смятате, че това е релаксация. Обаче докато не се осво­бодите от мускулното, умственото и емоционалното нап­режение, никога няма да можете да се отпуснете. Въпре­ки възможното повърхностно чувство за благоденствие повечето хора през цялото време си остават напрегнати. Те имат навика да си гризат ноктите, да се чешат по гла­вата, да си поглаждат брадичката или да потрепват с кра­ка. А може и да крачат насам-натам неспокойно, непре­къснато да говорят, постоянно да показват раздразнение или да не спират да пушат.

За да релаксира човек напълно, трябва да се освободи от вътрешното напрежение в тялото, в емо­циите и в ума. Тогава се проявява състоянието на истин­ската релаксация. Практиката йога нидра е научният ме­тод за премахване на това напрежение.

Йога нидра е по-сполучлива и ефикасна форма на пси­хическа и физиологическа почивка и възстановяване, от­колкото обикновеният сън. Онези, които възприемат та­зи техника във всекидневната си програма, скоро ще усе­тят дълбоки промени в навиците си на спане. Един-единствен час йога нидра има отпочиващия ефект на 4 часа обикновен сън. Това е една от тайните на свръхчовешката работоспособност и енергия на много ве­лики йоги от миналото и настоящето, които са успели да постигнат толкова много в един кратък живот.

Обучение на ума

Йога нидра означава сън, в който се запазва и извес­тно осъзнаване. Тя е състояние на ума на границата меж­ду будуването и съня. Когато практикувате йога нидра, разтваряте по-дълбоките аспекти на своя ум. В настоя­щия момент функционира интелектуалният ви ум, но успеете ли да релаксирате, се отварят подсъзнателното и несъзнателното ниво на ума.

Ако практикувате йога нидра, може да се промени природата на вашия ум, могат да се излекуват болести и да се възроди творческият ви гений. Подсъзнателният и несъзнателният ум са най-мощните сили в човешкото съ­щество. Простата практика на йога нидра има способ­ността да проникне в дълбините на човешкия ум.

Подсъзнателният ум е много послушен ученик и вед­нага изпълнява заповедите, които му подавате. Ако зна­ете как да практикувате йога нидра, можете съвършено да обучите подсъзнателния си ум. След това обикнове­ният ум и интелектът ще го последват.

Посяване семената на промяната

Вероятно най-ефективното средство за обучение на ума в йога нидра се крие в санкалпата, която правите за себе си по време на всяка практика. Всичко останало в живота ви може да се провали, но не и санкалпата, направена по време на йога нидра.

Санкалпа е санскритска дума, която може да се преве­де като “решение“ или „утвърждение“. Това е важен мо­мент в йога нидра и мощен метод за трансформиране на личността, както и начин за даване на положителна на­сока в живота. Ако знаете какво искате да постигнете в живота си, санкалпата може да бъде творецът на вашата съдба. Независимо дали искате да станете художник, писател, оратор или духовен водач, можете да проведете сво­ето обучение с помощта на тази проста техника. Но пър­во трябва да имате насока. Санкалпата е мощна техника и трябва да се използва внимателно и мъдро. Ако искате да трансформирате модела на своя живот, можете да направите това с помощта на силата на санкалпата, направена по време на йога нидра. Ако имате негативни наклонности или навици в живота си и искате да ги поправите, можете да сторите и това чрез положителна санкалпа.

Преживявания в йога нидра

По какъв начин влияе йога нидра върху тялото и ума? Тя може да релаксира цялото тяло, да пробуди психичес­кото тяло, да предизвика у човек преживявания на астрално ниво, да отстрани напрежението от коронарните съдове и също така да повлияе върху физическата мате­рия в мозъка. Когато практикуваме йога нидра, ние се опитваме да проникнем отвъд поведението на външния ум. Различните центрове в мозъка се стимулират систе­матично, така че преживяванията, през които премина­ваме, са обичайни и естествени. Когато умът стане по-фин по време на практиката на йога нидра, неговите пре­живявания са почти на нивото на съновиденията. Но ос­новната разлика е, че преживяванията в йога нидра са мно­го по-живи и ясни от онези, когато сънуваме.

Учението за кармата

Йога нидра е практика, която извежда дълбоките сло­еве на психиката на нивото на съзнателните преживява­ния. Във всяка област на мозъка има милиони и милиони впечатления, съхранявани във вид на архетипи. Тези архетипи сами по себе си са тоталният сбор от всички пре­живявания в живота, който ние наричаме карма. Точно както една камера регистрира всичко, което се фотогра­фира, върху негатива, така и всичко, което преживяваме съзнателно или несъзнателно дори, се регистрира от знанието и с течение на времето се превръща в онова, което наричаме архетип. Точно както дървото всяка година ражда семена и с течение на времето, докато е живо, ще създаде милиони от тях, по същия начин човешкият ум произвежда милиарди семена от своите преживявания и тези семена са познати като карми, самскари или архетипи.

Тези карми, или самскари, се натрупват в слоевете на вътрешното съзнание на човека. Най-дълбокият слой, в който се загнездват и обработват самскарите, е несъзнаваното, където те остават в спящо състояние, без да се проявяват. Вторият слой от самскари не е много надълбоко. Това е подсъзнателното ниво, където самскарите са в процес на преход, проява и съхранение. Третият слой от самскари е в процес на съзряване и плодоносене на съз­нателно ниво. В учението за кармата тези три равнища са познати като текуща карма, натрупана карма и съдба.

Кармични преживявания

По време на практикуването на йога нидра съзнание­то ви пътува от един слой на съзнанието към друг според своите възможности и способности. Понякога то дости­га много надълбоко и тогава имате по-фантастични и експлодиращи преживявания. Понякога съзнанието не мо­же да достигне надълбоко и остава едва в границите на съзнателния ум. Тогава имате изживяване на релаксация, някакъв сън или приятно преживяване.

Преживявания от рода на левитацията могат да се слу­чат, докато съзнанието прекосява подсъзнателния ум. Ко­гато осъзнаването проникне в подсъзнателната област, то временно се отдалечава от идеята за тялото. Когато се получи това разделение между ума и тялото, вие ще имате множество удивителни преживявания. Всички тези извявания, които получавате в различните слоеве на своя подсъзнателен и несъзнателен ум, не са нищо друго освен прояви на вашите карми било от този живот или от пре­дишните. Ето как процесът на йога нидра елиминира всички натрупани карми и пречиства по-дълбоките рав­нища на ума.

Отдръпване на ума навътре

Йога нидра спада към висшите степени на раджа йо­га на Патанджали, тъй като по същество тя е метод на пратяхара. Осъзнаването постепенно се отдръпва от вън­шния свят, от тялото, от процеса на дишане, от съзнател­ния ум и накрая и от несъзнателния ум. В практиката йога нидра умът постепенно се концен­трира. За да се предотврати пълното оттегляне на съзна­нието, което би значело сън, осъзнаването се поддържа чрез съсредоточаване върху слуховия сетивен канал. Ос­таналите входове се изключват и се прекъсват връзките им с кората на главния мозък, така че да не се предават никакви съобщения към двигателните органи. В проти­вен случай сетивата постоянно предават стимули до мо­зъка, където се получават съобщенията, и двигателните органи автоматично се стимулират, независимо дали осъзнаваме това или не. Състоянието, при което в йога нидра връзката със сетивата за известно време се прекъс­ва, представлява петата степен на раджа йога, позната като пратяхара.

Йога нидра и мозъкът

Съвременните невропсихолози имат възможност да демонстрират една очевидна взаимовръзка между тяло­то и мозъка, която е била установена за пръв път от древ­ните йоги преди хилядолетия. Чрез използване на стиму­лиращи електроди за изследване на мозъчната повърх­ност неврохирурзите са показали, че всяка част на тяло­то има много точно съответствие в определена зона от повърхността на централната бразда, или гънка, на сетивно-двигателната част от кората на мозъка.

Отпускане на ума чрез отпускане на тялото

Сега ще покажем връзката между съвременната нев­рохирургия и медитативната техника йога нидра. Ако някога сте практикували тази техника, ще разпознаете зоните в сетивно-двигателната част от кората на мозъ­ка като съвсем точно съответстващи на онези части на тялото, които осъзнавате по време на обиколката на съз­нанието.

Мозъкът е физическият посредник на съзнанието, свързващ ума, тялото и емоциите в едно хармонично единство. Неврохирургът въздейства върху тялото, като стимулира мозъка. Практикуващият йога нидра започва от другия край на нервния път, като повишава осъзнава­нето на тялото, за да стимулира мозъка. Прогресивното движение на осъзнаването през различните части на тялото не само че води до физическа релаксация, но и пре­чиства всички нервни пътища до мозъка – както онези, които управляват физическата дейност, така и онези, ко­ито са свързани с постъпващата информация. В същото време правим цялостен пробег по повърхността на мозъ­ка отвътре навън. По този начин, като релаксира тялото, йога нидра релаксира и ума.

Тайната на трансформацията

По време на практиката на йога нидра ние не само релаксираме, но и преструктурираме и трансформираме цялостната си личност отвътре. Подобно на митологич­ния феникс, с всяко занимание ние изгаряме старите самскари (запечатани в ума впечатления ), навици и тенденции, за да се родим наново. Този процес не е само по-бърз, отколкото други процеси, които работят само върху външното, но и резултатите са по-надеж­дни и по-трайни.

Из книгата” Йога Нидра” на Свами Сатянанда Сарасвати

 

Провеждаме нашите занимания в залата на ул.Богомил 31, ет 2.

Адрес на Студиото:

град Пловдив, ул.Богомил 31, ет 2. Телефон:0878 300 250 – Лора Тодорова Email:lalita_pl @ abv.bg
© Copyright 2019 - Йога Студио ОМ